Back

Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics (HELP) ιδρύθηκε το 2015 και έχει έδρα στην Κατερίνη. Το Εργαστήριο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της κατάρτισης στον τομέα της υποστήριξης της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε περιπτώσεις κρίσεων. Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη με την πρακτική εφαρμογή, η πρωταρχική αποστολή του Εργαστηρίου HELP είναι η αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η προετοιμασία και η παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και κατά την περίοδο μετά το συμβάν. Στους στόχους του Εργαστηρίου  περιλαμβάνονται η διεξαγωγή έρευνας αιχμής, η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων σε επίπεδο ανθρωπιστικών logistics.

Το Εργαστήριο επικεντρώνεται στη διεπιστημονική έρευνα που καλύπτει τα logistics, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση καταστροφών. Τα ερευνητικά πεδία περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας για ταχεία ανταπόκριση, την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων εφοδιαστικής και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για βελτιωμένο συντονισμό στις εκστρατείες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω εμπειρικών μελετών και αναλύσεων βασισμένων σε δεδομένα, το Εργαστήριο HELP στοχεύει να συνεισφέρει στην ανθρωπιστική κοινότητα ιδέες και πρακτικές λύσεις. Το Εργαστήριο λειτουργεί ως κόμβος καινοτομίας, προωθώντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις μοναδικές απαιτήσεις της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον ακαδημαϊκό χώρο, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς για τη μετατροπή της θεωρίας σε πρακτικές λύσεις. Το Εργαστήριο HELP ενθαρρύνει μια κουλτούρα δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων στον ανθρωπιστικό τομέα. Επιπλέον, αναπόσπαστο μέρος του προφίλ του Εργαστηρίου είναι η δέσμευσή του στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσφέροντας εργαστήρια και μαθήματα κατάρτισης για να εξοπλίσει τους σημερινούς και μελλοντικούς επαγγελματίες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανθρωπιστική εφοδιαστική.

Αναγνωρίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρωπιστικών κρίσεων, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics συμμετέχει ενεργά στη διεθνή συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο συντόνισε το έργο HELP που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA CCI 2014 TC 16 I5CB 009. Στο πλαίσιο του έργου, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συνεργάστηκε στενά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελλάδα και την Νοτιο-ανατολική Περιφέρεια στη Βόρεια Μακεδονία), καθώς και με αρχές πολιτικής προστασίας (Crises Management Center στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο αποτελεί τον επίσημο φορέα πολιτικής προστασίας της γειτονικής χώρας) και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπιστικών κρίσεων (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) για τη βελτίωση της στρατηγικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Το κύριο αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συμπλέγματος τριών διασυνδεδεμένων εμπορευματοκιβωτίων (containers) που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο κέντρο επιχειρήσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence Centers – C4I Units), μαζί με την παροχή πρώτων βοηθειών (MED Unit). Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 

HELP Animation video

Επιπρόσθετα, οι συμπράξεις με άλλα ερευνητικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κυβερνητικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων, πόρων και βέλτιστων πρακτικών. Οι συνεργασίες αυτές συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των προκλήσεων της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής και στην ανάπτυξη λύσεων που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και σε τοπικό επίπεδο.

Το Εργαστήριο HELP αγκαλιάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις ως ακρογωνιαίο λίθο του προφίλ του. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής για την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των ανθρωπιστικών αλυσίδων εφοδιασμού. Το εργαστήριο αποτελεί το πεδίο δοκιμών για την πρακτική εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών σε πραγματικά ανθρωπιστικά σενάρια. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics είναι εξοπλισμένο με μια εξαιρετικά εξελιγμένη και καινοτόμο μονάδα C4I, η οποία τροφοδοτείται επίσης από ένα προηγμένο λογισμικό λήψης αποφάσεων που υποστηρίζει τη διαχείριση περιστατικών, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων και την ενοποίηση διαφορετικών κρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών. Η διαθέσιμη υποδομή επιτρέπει την απρόσκοπτη διασύνδεση των κέντρων ελέγχου με τις ομάδες που επιχειρούν στο πεδίο, μέσω της αποστολής δεδομένων σε smartphones και tablets. Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρησιακού κέντρου και πεδίου επιτρέπει στο προσωπικό που βρίσκεται κοντά στο σημείο της κρίσης να ενημερώνει τις λεπτομέρειες του συμβάντος, να έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και να ανταλλάσσει μηνύματα ήχου και εικόνας.

Κρίσιμη πτυχή του Εργαστηρίου HELP αποτελεί η δέσμευσή του για την εμπλοκή του στην ευρύτερη κοινότητα. Το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα προβολής, πρωτοβουλίες ανταλλαγής γνώσεων και έργα ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη της έρευνας και της καινοτομίας θα φτάσουν στο ευρύ κοινό, επηρεάζοντας άμεσα τους πληθυσμούς που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις. Το Εργαστήριο υποστηρίζει επίσης στον σχεδιασμό πολιτικών στον τομέα της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής. Μέσω των επιστημονικών ευρημάτων και της εμπειρογνωμοσύνης του, καθώς και της συμμετοχής του σε συνεργατικά ερευνητικά έργα, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών που ενισχύουν την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την ανθεκτικότητα των συστημάτων εφοδιαστικής σε καταστάσεις καταστροφών και έκτακτης ανάγκης.

Εν κατακλείδι, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics HELP αποτελεί μια δυναμική και συνεργατική οντότητα αφιερωμένη στην προώθηση της κατανόησης και της πρακτικής εφαρμογής της διοικητικής μέριμνας στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της δέσμευσης της κοινότητας, το Εργαστήριο HELP διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της θεματικής περιοχής των ανθρωπιστικών logistics και, τελικά, στη βελτίωση της οργανωτικής ετοιμότητας στην προσπάθεια αντιμετώπισης καταστροφών και παροχής βοήθειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας