Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (668)

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 11:27

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

                                                                       Θεσσαλονίκη 14-12-2020

             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με:

Α) την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», πεδίο δραστηριότητας 9 «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» (Β΄5486), 

Β) του με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)» εγγράφου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη,

Γ) του με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)» εγγράφου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη,

η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για το διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και 7 Ιανουαρίου 2021 αναστέλλεται.

Παρέκκλιση στην προαναφερόμενη απόφαση μπορεί να υπάρξει μόνο εάν τα Τμήματα, με απόφαση της Συνέλευσής τους, αποδέχονται και αναγνωρίζουν την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται με τηλεργασία και οι φορείς υποδοχής δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους φοιτητές για όλη τη διάρκεια του περιορισμού των μετακινήσεων και το βεβαιώνουν εγγράφως.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

                                                                                    ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε

 

ΦΕΚ 5486/2020 

Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 10:14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα από 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία ανάρτησης: 8.12.2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5255) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020.

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 09:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία ανάρτησης: 30.11.2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5255) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το αριθμ. 354/20-10-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, σας ενημερώνουμε ότι  λόγω του πολύ υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου που καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά. Θα διοργανωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 08:59

Παράταση Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

1) Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 και με το υπ’ αριθμ. 380/07.11.2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη, αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020. (Δείτε το ΦΕΚ και την Εγκύκλιο στο site: http://praktiki.teicm.gr/documents/announcements/2020/covid19/egk_380.pdf & http://praktiki.teicm.gr/announcement/118-01-08112020 & http://praktiki.teicm.gr/documents/announcements/2020/covid19/fek_4899_2020.pdf )
Επομένως η πρακτική άσκηση μπορεί να συνεχιστεί εξ' αποστάσεως με τηλεργασία από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 

2) Με βάση τη Γενική Συνέλευση 22/9-11-2020 του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αποδέχεται για τους Φοιτητές του Τμήματος την παραπάνω απόφαση

 

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος

Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2020 20:18

Πρακτική άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπ΄ αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄1699), από 11.5.2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιείται κανονικά εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα (ΦΕΚ 4829/τ. Β΄/02-11-2020).

Σε περίπτωση που φορέας τεθεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, η πρακτική άσκηση διακόπτεται για όσες ημέρες ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας. Οι φοιτητές, μετά τη λήξη της απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα, πρέπει να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Με δεδομένο ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε από το νόμο, δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελίας – ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.

Εάν φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση νοσήσει με covid – 19, η πρακτική άσκηση θα διακοπεί για όσες ημέρες κριθεί απαραίτητο. Από τον εργοδότη θα γίνει διακοπή της πρακτικής άσκησης και θα υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.5. Στη συνέχεια θα γίνει συμπληρωματική σύμβαση με τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών και οι εργοδότες θα πραγματοποιήσουν αναγγελία πρόσληψης με την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

                                                                                    ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020 10:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (EMAIL):

 

Α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Ονοματεπώνυμο - Αριθμό Μητρώου Σχολής - ΑΜΚΑ

 

Β) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EMAIL ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2)  ΗΜΕΡΩΝ 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Οι φοιτητές μετά την ορκωμοσία έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τον πάπυρο και όλα τα έγγραφα της ορκωμοσίας (αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, κ.λ.π.) με δύο τρόπους:

1)   Παραλαβή από τη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 10:00 – 13:00 (απαραίτητη η χρήση μάσκας). Σε περίπτωση που η παραλαβή των εγγράφων γίνει από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση.

2)   Παραλαβή με courier (χρέωση παραλήπτη).

  α. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη Γραμματεία (τηλεφωνικά ή με e-mail) ότι θέλει να παραλάβει τα έγγραφα με courier.

 β. Η Γραμματεία του στέλνει στο e-mail του το Πρωτόκολλο Καθομολόγησης.

 γ. Ο Απόφοιτος το υπογράφει και το αποστέλλει με courierστη Γραμματεία και δίνει συγχρόνως εντολή στο courierνα παραλάβει και το φάκελο με τα έγγραφα του. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ).

ΟΣΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥΣ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 29/10/2020 ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 10:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ e-gram ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΌ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2020 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 10:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2020 ΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860